Allmänt


Strukturerade produkter är egentligen både ett dåligt och samtidigt i viss mån beskrivande begrepp för vad det handlar om. I grunden handlar det om paketering; olika värdepapper och finansiella instrument pakteras ihop till ett värdepapper. I det avseendet kan man säga att produkten ”struktureras”. Samtidigt låter det mer komplext än vad det är alla gånger; i viss mån kan ju säga att en mer traditionell portfölj är ”strukturerad”. Den innehåller en del aktier, en del obligationer och lite annat smått och gott för att den totalt sett ska få vissa egenskaper som förvaltaren vill ha. Sett ur det perspektivet är även 4:e AP fondens portfölj ”strukturerad” – även om de olika komponenterna i portföljen lever sitt eget liv och kan justeras, eller rebalanseras på förvaltarspråk, när som helst.

Allmänt om strukturerade produkter

Poängen är inte att en strukturerad produkt är som vilken portfölj som helst – för det är den inte. Poängen är att genom att kombinera olika värdepapper kan man skapa egenskaper för totalportföljen som är önskvärda även om delar av portföljen inte går bra. I en strukturerad produkt är man ute efter den övergripande effekten i första hand, inte om det är värdepapper A eller värdepapper B som skapar effekten.

Ta t.ex den mest traditionella formen av strukturerad produkt, en indexobligation. Den ”struktureras” genom att köpa en obligation och använda den förväntade räntan till att köpa en köpoption. Under löptiden vet vi inte hur dessa kommer att utvecklas men vi vet att på slutdagen betalar obligationen tillbaka det nominella beloppet. Samtidigt vet vi att givet en viss nivå på den underliggande varan så vet vi exakt vad optionen är värd. Tillsammans skapar dessa båda i sig mycket olika värdepapper en hög grad av förutsägbarhet över tid. Poängen med indexobligationen är i första hand det kapitalskydd den skapar – samtidigt som kunden har kvar delar av den potentiella uppgången.

Andra produkter har andra egenskaper som t.ex Autocallen som kan ge hög direktavkastning om vissa villkor är uppfyllda. Det kan med andra ord vara ett sätt att öka sin avkastning i en stillastående eller i vissa fall t.o.m svagt fallande marknad. Sprintern kan vara ett sätt att få högre utväxling på en kursuppgång i utbyte mot att man inte får ta del av de underliggande företagens utdelningar. Poängen är att de derivat som ingår i de flesta strukturerade produkter är flexibla instrument som gör att produktens egenskaper i stort sett kan skräddarsys till att passa kundens marknadstro och riskvillighet. Därför kan strukturerade produkter ofta passa i en portfölj.

Problem uppstår dock när produkterna blir för komplexa. Det kan ofta ske när en viss marknadstrend pågått länge och villkoren egentligen inte längre är attraktiva för en viss produkttyp. Hela värdekedjan från investmentbank till slutkund har då vant sig vid en viss nivå på villkoren, t.ex att en produkt minst ska ha 100 % kapitalskydd och 100 % s.k deltagandegrad. I ett sådant läge blir det ofta så att när det inte längre går att få t.ex 100 % deltagandegrad med en traditionell enkel lösning så ökar komplexiteten i produkten för att nå de villkor man kunde göra tidigare. Om man generaliserar kring sådana här marknadslägen kan man säga att i en eller annan form så ökar risken och / eller så sjunker den potentiella avkastningen. Det är också i ett sådant läge som behovet av Struktanalys tjänster som handlar om genomlysning och förståelse ökar.

Generellt sett är strukturerade produkter bra lösningar då de ökar förutsägbarheten och samtidigt i större utsträckning kan skräddarsys till den individuella riskaptiten och marknadstron. Risken, som vi försöker bistå kunder med att undvika, är att det i vissa förs in en grad av komplexitet som gör att kunden får svårt att bedöma hur höga riskerna är eller vilken potentiell avkastning produkten egentligen har. Många i värdekedjan, från investmentbank till rådgivare, har också en tendens att glömma bort att många saker är enkla för dem av det enkla faktum att det är något de möter varje dag på jobbet. För den som i likhet med de flesta ägnar sina dagar åt något annat än strukturerade produkter är det sannolikt så att mycket av det man möter är nytt vilket givetvis gör det svårare. Det är så att säga skillnad på att fråga en taxichaufför i London och en turist i samma stad om det är komplext att hitta från A till b inom staden.

På Struktanalys försöker vi genom att tillhandahålla analys till distributören hjälpa slutkunden att fatta ett rationellt baserat beslut. Vi tycker att strukturerade produkter ofta är bra lösningar men vi vill att kunden ska gå in i affären med öppna ögon och förstå vilka risker och möjligheter affären verkligen har. Detta kan uppnås med analys och genomlysning.