Autocalls


Vad är en autocall och hur ska man använda sig av en autocall?

En autocall är en produkt där investeraren erhåller en given avkastning, en så kallad kupong, under vissa förutsättningar. Normalt sett innebär dessa förutsättningar att den underliggande varan har stigit sedan starten men det spelar ingen roll hur mycket. Kupongen betalas oftast ut årsvis och underliggande läses då av mot startkursen.

Vid nedgång är investeraren ofta skyddad ned till en viss nivå (den så kallade barriären), vilket i normala fall är runt 60 procent av startnivån. Om denna underliggande vara inte faller under barriären är investeraren skyddad, men om den faller mer än till barriären har investeraren en position motsvarande underliggande.

På denna grundvariant finns flera olika versioner, till exempel flera olika index och att barriären avläses dagligen.

 

Vad består en autocall av?

En autocall består i normala fall av följande:

  1. Exponering

En exponering mot ett underliggande index (eller annan tillgång) men där avkastningen är fast under de första åren. Om index faller under första året betalas kupongen ut och produkten lever vidare. Om index däremot stiger så löses produkten i förtid; den fasta avkastningen betalas ut tillsammans med det nominella beloppet och investeringsperioden är över.

Om produkten lever vidare efter första året sker samma sak på nästa observationsdag och så vidare. Om ett underliggande index ligger under startindex betalas kupongen ut och produkten lever vidare och om underliggande index ligger över startindex, så betalas kupongen plus nominellt belopp ut och produkten löses i förtid.

  1. Kursfallskydd

Ofta innehåller autocallen ett kursfallskydd i underliggande index som är villkorat av att underliggande index inte faller mer än exempelvis 50 procent under perioden. Nivån som ska nås för att kursfallsskyddet ska upphöra kallas för barriär.

Konstruktionen av detta skydd kan se ut på olika sätt. Ibland gäller skyddet så länge index ligger över barriären på slutdagen, även om det varit lägre under löptiden. Ibland räcker det med att barriären träffas vid ett enskilt tillfälle under perioden. Ju oftare barriären observeras desto högre kan kupongen i autocallen bli, samtidigt som risken förstås blir högre.

 

Vad händer på en volatil marknad?

På en volatil marknad kan kupongen för autocallen bli ganska hög. Motparten kan sägas ha ett kursfallsskydd om underliggande faller mer än 50 procent och möjlighet att ta del av uppsida utöver kupongen. Ju större rörelser marknaden förväntas uppvisa desto mer kan motparten betala för de optioner som ger honom denna position och desto högre blir därmed kupongen på autocallen. Därför blir autocallen ett attraktivt alternativ till mer traditionella strukturerade produkter i tider av hög oro.

Fördelen är förstås den höga kupong som autocallen kan ge medan nackdelen är att de ofta kan ge bra villkor i samband med att den underliggande tillgången är nedpressad i pris. Det betyder i sin tur att de relativt ofta kommer att bli lösta första eller andra året medan underliggande index stiger kraftigt. Det behöver förstås inte vara något problem om man är nöjd med den avkastning som kupongen ger. Poängen är bara att man inte får den riktigt höga avkastning som en återhämtning kan ge men å andra sidan tar man inte heller hela återhämtningens risk.

 

Hur stor är sannolikheten för hög avkastning?

En annan del som man bör vara uppmärksam på är den ganska låga sannolikhet som finns för att få en riktigt hög avkastning. Ofta kan man under det sista året få ta del av hela uppgången i underliggande om produkten fortfarande lever då. För att det scenariot ska bli verklighet krävs dock att produkten inte har blivit löst i förtid, det vill säga att underliggande index ska ha varit lägre än startindex vid varje observationstidpunkt.

Sedan får den nedgången förstås inte vara så kraftig att sannolikheten för att index ska sluta över startindex inte är obefintlig. Om index exempelvis faller med 5 procent om året i 3 år – ett bra scenario – så ligger det dryga 14 procent lägre än vid starten och ska stiga med över 16 procent för att över huvud taget ta sig över startindex. Det är betydligt mer sannolikt att barriären slås i och kursfallsskyddet försvinner om man fått den höga kupongen två år i rad.

 

Hur påverkade den förra finanskrisen autocalls?

I samband med finanskrisen under hösten 2008 blev både obligationer och optioner så pass dyra att det helt enkelt inte blev attraktivt att investera i traditionella aktieindexobligationer. Priserna på de ingående komponenterna var så höga eftersom riskaptiten var obefintlig, vilket medförde löjligt låga deltagandegrader för den som försökte. I och med att priserna på optioner var så höga vände man på steken och sålde vissa optioner istället och fick på så sätt till en produkt som kan skapa hög utdelning.

 

Hur ska man använda sig av autocall?

Det man bör göra är att se autocallen som ett alternativ till ett mer offensivt räntesparande i perioder av låga räntor och stor oro, inte som ett alternativ till att skapa riktigt hög avkastning på de underliggande tillgångarna. Marknadstron bör vara att risken för ytterligare kraftiga fall är begränsad samtidigt som man bedömer att potentialen för en riktigt kraftig uppgång är begränsad. Alternativt att man tycker att villkoren på traditionella aktieindexobligationer är så pass dåliga att det inte lönar sig att välja dem samtidigt som man inte är beredd att ta hela risken på nedsidan.

På den här sidan hittar du analyser av olika autocalls, exempelvis med analys av svenska bolag, nordisk telekom och svensk verkstad. Du kan även läsa mer om autocalls på vår blogg. I det här inlägget går vi på djupet med vad underliggande aktier betyder för en autocalls egenskaper. Kontakta oss här så pratar vi mer om våra analyser.