FAQ


Fråga: Vad gör SA?

Svar: SA analyserar alla produkter som ges ut av oberoende arrangörer och distribueras i oberoende kanaler. Vi producerar alltså ett beslutsunderlag i rådgivningen om strukturerade produkter

 

Fråga: Hur ser SA rapporter ut och vad innehåller de?

Svar: SA’s system behandlar alla produkter lika och producerar en rapport som på olika sätt beskriver sannolikheten för olika utfall. SA gör detta genom att simulera framtida utfall samt visa hur produkten hade fungerat historiskt. Du kan e ett exempel på en rapport HÄR

 

Fråga: Vilka antaganden gör SA när ni simulerar framtida utfall?

Svar: Vi antar att aktier stiger med 5% per år och låter volatilitet och korrelationer representeras av de senaste fem årens data. Det betyder att alla produkter behandlas lika och att kunden har möjlighet att jämföra dem. Om man har en mer positiv marknadstro eller skäl fr att tro på andra volatiliteter eller korrelationer kan rapporten istället användas som en utgångspunkt för vidare analys.

 

Fråga: Gör SA rena produktrekommendationer?

Svar: Nej, SA är en oberoende rådgivningsverksamhet och vår uppfattning är att enskilda produkter måste anpassas till individuella förutsättningar, dvs vi anser att de kräver individanpassad rådgivning. Det arbetar vi inte med utan vi beskriver produkternas generella förutsättningar i termer av risk och potentiell avkastning. Däremot gör vi en RATING som kan användas som del av beslutsunderlaget.

 

Fråga: Vad innebär SA rating?

Svar: För varje produkt räknar SA fram en förväntad avkastning som är baserad på ett stort antal simulerade utfall. Den förväntade avkastningen kan sägas vara avkastningen på alla dessa utfall, dvs om man investerade många gånger om. Den förväntade avkastningen relateras sedan till risk, riskfri ränta samt till förväntad avkastning i underliggande. Hänsyn tas också till komplexitet och produktens emittent. Vill du läsa mer om ratingen kan du göra det HÄR.

 

Fråga: Varför gör SA samma antagande om avkastning för alla aktier? Borde det inte vara högre förväntad avkastning för t.ex tillväxtaktier än för stabila aktier?

Svar: Det är möjligt att det skulle gå att hitta en modell för att anpassa den förväntade avkastningen till de aktier eller index som är underliggande för produkten. Det skulle då dock bli mycket svårt för användaren att skilja på effekter av en högre förväntad avkastning kontra produktens kvalitet. Med samma förväntade avkastning blir produkterna mer jämförbara och kunden kan då få en bättre känsla för risk och potentiell avkastning sett över flera produkter

 

Fråga: Rapporterna på kreditcertifikat ser annorlunda ut jämfört med övriga produkter. Varför?

Svar: Kreditcertifikat är en helt annan typ av produkt som inte baseras på aktier utan på antal s.k kredithändelser i ett index. Det gör att det är annan information, som t.ex vilken rating bolagen i indexet har, som är intressant i ett kreditcertifikat.

 

Fråga: Hur kan jag använda SA rapporter?

Svar: SA rapporter används främst som underlag i rådgivning men kan givetvis användas av en slutkund som är på väg att investera i en strukturerad produkt också. Genom tillgång till SA rapporter kan man som kund och eller rådgivare få en bättre uppfattning av om hur ofta olika scenarier kan förväntas inträffa. Det ger en bättre uppfattning om både produktens risk och dess potentiella avkastning samt en större möjlighet att verkligen kunna jämföra olika produkter.