Indexobligation (AIO)


En indexobligation är en investering som är kopplad till en underliggande vara, ofta ett aktieindex. Om indexet faller under obligationens löptid är hela – eller ned till 90 % av - den initiala investeringen garanterad av utgivaren. Om underliggande index däremot stiger är investeringen kopplad till detta index. Hur stor andel av indexets avkastning som indexobligationen ger kallas för deltagandegrad. Denna varierar beroende på aktuella villkor i marknaden. Indexobligationen brukar sägas kombinera tryggheten i en obligation med de möjligheter som finns i aktiemarknaden.

Aktieindexobligationer

En aktieindexobligation är den vanligaste och äldsta formen av strukturerad produkt. Den ger en exponering mot en eller flera aktiemarknader samtidigt som det insatta kapitalet garanteras helt eller delvis. En aktieindexobligation består av en obligation som garanterar kapitalet tillbaka på slutdagen och en option som ger en exponering mot den underliggande marknaden.

Villkoren i en aktieindexobligation blir bättre ju högre räntan är och ju mindre optionen kostar, dvs ju lägre volatiliteten i den är. Ofta ökar efterfrågan på indexobligationer efter en period med större rörelser på börsen då optionerna ofta är dyra. Det kan därför vara lönt att försöka öka investeringar i indexobligationer under perioder med låg volatilitet för att ha ett skydd då kurssvängningarna ökar.

För de som inte hållit på så mycket med indexobligationer är det kanske på sin plats att börja med att definiera några begrepp. För det första får den bara kallas obligation om det insatta kapitalet garanteras till minst 90 procent. I de fallen tecknar man obligationen till s.k överkurs. Det betyder att om obligationen är värd minst 100 på slutdagen så köper man den för t.ex 110 från start. Att teckna till överkurs ökar givetvis risken i produkten men det ökar också den potentiella avkastningen genom att mer kapital kan investeras i optioner. Den potentiella avkastningen ökar genom att den s.k deltagandegraden ökar. Deltagandegraden säger hur hög avkastningen på obligationen blir i förhållande till det underliggande indexet. En deltagandegrad på t.ex 120 procent säger att avkastningen i obligationen kommer att vara 1,2 ggr avkastningen i underliggande index om detta stiger. Det betyder alltså att en uppgång på 10 procent i underliggande index ger 12 procent i obligationen. Tänk på att det här gäller bara på obligationens slutdag; under löptiden kan det i vissa fall vara så obligationen kan ha fallit något trots att underliggande index stigit något. Deltagandegrad kallas ibland också får uppräkningsfaktor eller omräkningsfaktor.

En vanlig fråga i början är varför någon vill investera direkt i indexet om man garanterat kan få det insatta kapitalet tillbaka vid nedgång och samma (ibland högre) avkastning om det går upp? Det är förstås en berättigad fråga men man glömmer då bort utdelningar. Låt oss anta att utdelningarna utgör 4 procent av indexvärdet. Det betyder att utdelningarna ger ett ”skydd” på dryga 12 procent under en tre årsperiod.

Ett exempel; en indexobligation har tre års löptid, kapitalskydd på 100 procent och en deltagandegrad på 120 procent. Det betyder att en direkt investering i det underliggande indexet kommer att vara en mer attraktiv investering så länge som indexet inte faller mer än 12 procent eller stiger mer än 60 procent. Faller index 12 procent får investeraren i obligationen tillbaka det insatta kapitalet i linje med kapitalgarantin medan investeraren i index visserligen får kapitalet urgröpt med 12 procent men har erhållit utdelningar på 12 procent. Ska man vara petig så har denne dessutom fått det kapitalet tidigare och genom ränta på ränta så är de värde något mer än kapitalgarantin. Ibland är det dock bättre att fokusera på den övergripande bilden; att se på skogen och inte fastna på träden..

Stiger index med 60 procent får investeraren i obligationen 72 procent avkastning eftersom den räknas upp med 1,2 i linje med deltagandegraden. Investeraren i index får också 60 procent i avkastning plus utdelningarna på 12 procent (som återigen är värda något mer eftersom de kommer tidigare i tiden) dvs totalt sett 72 procent avkastning.

Med detta nu inte sagt att garantiprodukter på något sätt är en dålig lösning. För de allra flesta ger en lösning med kapitalskyddade produkter en förutsägbar risk och potentiell avkastning vilket i sin tur ger en helt annan möjlighet att planera sin ekonomi. Det är dock viktigt att kunna gå in i dem med öppna ögon för att ha en möjlighet att på ett seriöst sätt utvärdera olika investeringsalternativ.

Ytterligare en sak man bör vara medveten om är den s.k asiatiska svansen. Med detta obskyra begrepp avses den genomsnittsberäkning som genomförs under slutperioden. Istället för att mäta var indexet står på slutdagen genomförs en beräkning av genomsnittet för indexet under en period som kan variera mellan ett par månader upp till över ett år. Emittenter och arrangörer hänvisar ofta till att detta minskar kundens risk för en större nedgång under slutet av perioden. Det är visserligen korrekt men det innebär också att kunden inte deltar i en större uppgång under slutet av perioden. Det verkliga skälet till att en s.k asiatisk svans ofta används är det minskar kostnaden för optionen; därmed kan deltagandegraden öka. Utan att krångla till detta med alltför mycket teknikaliteter så beror detta i sin tur på att det inte kostar säljaren av optionen lika mycket att hedga positionen.

En aktieindexobligation är alltså i första hand en investering för att motverka risk snarare än att skapa maximal avkastning. Ju lägre utdelningarna är i det underliggande indexet och ju högre deltagandegraden är desto högre är förstås den relativa avkastningspotentialen i en garantiprodukt. Avkastningspotentialen är också beroende av om du väljer att teckna produkter med överkurs eller inte.

Oavsett om du köper en indexobligation i första hand för skyddet eller för avkastningspotentialen så är det bästa sättet att utvärdera den att bryta ned den i sina beståndsdelar. Obligationen är inte speciellt svår att värdera; om det som sedan blir över till optioner visar sig innebära en konkurrenskraftig premie innebär det i sin tur att produkten får godkänt.