Hävstångscertifikat


Ett hävstångscertifikat är i praktiken en option, dvs en rättighet – men inte en skyldighet – att köpa den underliggande varan till ett fast pris. Det gör att hävstångscertifikatet med hjälp av en begränsad insats kan ge en mycket hög avkastning på insatt kapital. Samtidigt är risken begränsad till premien. Baksidan av myntet är att hela premien går förlorad om underliggande inte stiger mer än premien under löptiden. Hävstångscertifikatet är den del av aktieindexobligationen som skapar marknadsexponering – medan obligationen skapar tryggheten.

Hävstångscertifikat

Ett Hävstångscertifikat är i princip den del av indexobligationen som står för möjligheten. Den andra delen är obligationen som garanterar kapitalet tillbaka. Man kan alltså säga att i hävstångscertifikatet har man isolerat avkastningsmöjligheten. Däremot kan man förlora hela insatsen dvs kapitalet är inte garanterat.

Att belåna indexobligationer – och andra typer av kapitalskyddade produkter – är från tid till annan ganska populärt. Skälet kanske är att det känns säkert att kapitalet är garanterat så att man kan betala skulden på slutdagen. Effekten är i stora drag densamma som att köpa ett separat hävstångscertifikat, dvs att ta bort kapitalgarantin.

I ett hävstångscertifikat får kunden exponering mot ett större belopp än vad den initiala investeringen ligger på. Certifikatet kan därmed sägas representera fler aktier än vad en direkt investering hade tillåtit med samma belopp. Det är på detta sätt som hävstången skapas. Ytterligare en fördel är att risken alltid är begränsad till den initiala investeringen. Nackdelen däremot är att den underliggande varan måste stiga med åtminstone den initiala investeringen innan en vinst uppstår på slutdagen.

Låt oss ta ett exempel på ett hävstångscertifikat; teckningskursen är 20 procent och deltagandegraden 1,0 medan det nominella beloppet är 100 000. För att exponera 100 000 behöver investeraren följaktligen bara lägga upp 20 000 idag. Å andra sidan kommer de 20 000 att vara förlorade om den underliggande varan ligger stilla. I tabellen nedan visas nominell och procentuell avkastning på certifikatets slutdag beroende på hur den underliggande varan utvecklas under löptiden;

UnderliggandeVärde certifikatAvkastningAvkastning %
-20 % 0 -20 000 0
-10 % 0 -20 000 0
0 % 0 -20 000 0
10 % 10 000 -10 000 0
20 % 20 000 0 0
30 % 30 000 10 000 50 %
40 % 40 000 20 000 100 %

Certifikatet kommer alltså att medföra en förlust så länge den underliggande varan inte stiger mer än 20 procent. Å andra sidan är förlusten begränsad till den 20 000 som investeraren erlägger och avkastningen på det satsade kapitalet kan bli mycket hög om den underliggande varan stiger kraftigt.

Hur som helst är certifikatet ofta ett attraktivt alternativ till att belåna indexobligationen; belånar du indexobligationen så är det i princip samma sak som att låna pengar på banken och sedan sätta in dem på konto, dvs du lånar för en högre ränta än vad du erhåller. Istället för att satsa 20 000 och få en exponering mot obligationens nominella belopp på 100 000 kanske du betalar först en överkurs på 10 procent och sedan 5 procent i ränta i tre år, totalt 25 procent (bortsett från diskonteringen av när betalningarna förfaller). Det blir således samma effekt som i tabellen ovan dvs att om den underliggande har fallit eller stått stilla så förloras överkursen plus räntebetalningarna, i det här fallet totalt 25 000 istället för 20 000 som i certifikatet.

Sammantaget så är hävstångscertifikat ett utmärkt alternativ till att belåna olika typer av kapitalgaranterade produkter. De bör dock användas med stor försiktighet då hela kapitalet kan gå förlorat och det kräver en uppgång motsvarande teckningskursen (vid en deltagandegrad på 1) till slutdagen för att man ska få tillbaka det satsade kapitalet. Hävstångscertifikat bör såldes i alla lägen endast utgöra en ytterst begränsad del av den totala portföljen.