Strategiobligationer


En strategiobligation är som en indexobligation men där underliggande vara är en viss handelsstrategi istället för ett index. Det gör att investeraren t.ex kan investera i mer marknadsneutrala strategier och bli mindre beroende av en positiv börsutveckling. Till nackdelarna hör att avkastningen blir mindre förutsägbar och att många strategier mest är testade på historiska data snarare än handlade i verkligheten. Som komplement kan en mindre del av portföljen ändå läggas i strategier.

Strategiobligationer

I en aktieindexobligation är den underliggande varan ett eller flera givna index. Det gör att givet utvecklingen på det underliggande indexet kan man exakt räkna ut vilken utveckling indexobligation kommer att få. I en strategiobligation är den underliggande varan istället en viss typ av handelsstrategi ofta utvecklad av någon investmentbank. Det gör att det inte går att följa den underliggande varan på samma sätt som om det är ett index som kan följas i realtid. Däremot går det förstås, precis som i en indexobligation, att på förhand beräkna avkastningen givet avkastningen i handelsstrategin.

Precis som andra placeringar har strategiobligationen sina för- och nackdelar. Till fördelarna hör att avkastningen på strategin ofta inte är kopplad till en positiv börsutveckling. Det gör att en strategiobligation ofta kan fungera bra som del av en portfölj; den kan sänka risken i portföljen utan att för den skull bidra till att den potentiella avkastningen sjunker. En annan fördel är att i vissa strategiobligationer består den underliggande varan av flera olika handelsstrategier och ibland förekommer då varianten att bara en av dem behöver utvecklas positivt för att kunden ska få ett positivt resultat. Det är lite som portföljobligationerna men skillnaden är att portföljobligationen betalar alltid ut avkastningen på den bästa korgen. I en sådan här strategiobligation betalas genomsnittet av avkastningen i strategierna om båda stiger, inte den bästa.

Utöver detta är strategiobligationen ett bra sätt att få ta del av en handelsstrategi som ofta är utvärderad och testad av ledande investmentbanker.

I detta ligger dock en del av nackdelen; även om det ter sig ytterst generöst av investmentbanken att låta en bredare massa av kunder ta del av avkastningen på strategin så går det förstås inte att frigöra sig från misstanken att de behåller de bästa strategierna internt. Det behöver givetvis inte vara så men om en strategi avkastar väldigt bra till en given risk så är det mest rationella att handla efter strategin själv.

Man bör också vara noga med att åtminstone försöka skaffa sig en uppfattning om handelsstrategin som ligger bakom. Ofta presenteras många års relativt stabil och stigande avkastning för handelsstrategin. För det första vet vi inte om detta är en effekt av s.k survivor ship bias; har banken lagt ned 50 strategier som inte fungerade och har bara dessa kvar eller satsade man från början på just dessa strategier? Sedan kan vissa strategier vara sådana att de ger en relativt hög och stabil avkastning under en längre period egentligen utan att tradern har någon edge. Det betyder bara att förluster är ovanliga men när de kommer så är de stora.

Såhär enkla är förstås inte de system som bankerna använder; poängen är att bara för att en viss strategi givit en hög historisk avkastning behöver det inte betyda att systemet är bra. Dessutom gäller det att skilja på historisk teoretisk performance – dvs en simulerad handelsstrategi – och en som man faktiskt handlat under en period. Allra bäst är förstås om en strategi först är historiskt testad och sedan handlad under en längre period och resultaten i de två perioderna är likartade och positiva. På motsvarande sätt bör man med all sannolikhet se upp med strategier som har fin teoretiskt track record men fungerar dåligt i praktiken. Det kan bero på att marknaden ändrat karaktär men det kan också bero på att den som utvärderat strategin underskattat de faktiska omkostnaderna eller andra praktiska problem som kan finnas med att genomföra en strategi i verkligheten.

Strategiobligationer har, trots vissa nackdelar (vilket alla placeringsalternativ har), absolut en plats i en portfölj som försöker vara väldiversifierad. Försök att sikta på obligationer där handelsstrategin verkar sund och att den har en lång historik som gör att det går att utvärdera den i olika marknadsklimat. Ju mindre den varierar med börsutvecklingen desto bättre fungerar den som ett komplement till en befintlig aktieportfölj eller portfölj av indexobligationer.